Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Já, Kateřina Horáková, adresou: Tylova 507, Úvaly, 250 82 bych Vás tímto chtěla informovat o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje, které získávám v souvislosti s návštěvou webových stránek ČteSe.cz.

Správce vašich osobních údajů
Jméno: Ing. Kateřina Horáková
Adresa: Tylova 507, Úvaly, 250 82

Zpracovávané osobní údaje
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení serveru ČteSe.cz).

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Ten poskytujete okamžikem, kdy na stránkách ČteSe.cz vložíte svou e-mailovou adresu a zvolíte „Zasílat newsletter“.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budu pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Předávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám automatizovaně i manuálně a vedu záznamy o činnostech zpracování. Při prováděném zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovávám.

Ochrana Vašich údajů
V ČteSe.cz jsem přijala technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržuji všechny povinnosti stanovené mě obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používám moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů
Vaše údaje zpracovávám transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
právo na přístup k osobním údajům

právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo na přenositelnost osobních údajů

právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

právo vznést námitku.


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na mě jakožto na správce osobních údajů, a to písemně či e-mailem na katerina@ctese.cz. Se svojí případnou stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
ČteSe.cz nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účinnost
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2023.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budu vás informovat o všech podstatných změnách.